LLIBRES I MATERIAL

fons de llibres curs 2020/21


Característiques del programa:

És un programa de caràcter voluntari per a les famílies. Les famílies interessades han de formalitzar, cada curs escolar, la seva adhesió al programa.

Hi podrà participar tot l'alumnat de primària.

Permet a les famílies no haver de comprar els llibres durant l’estiu.

S’establiran penalitzacions pel deteriorament excepcional o per la pèrdua de llibres del programa.

Per acord de claustre, la metodologia didàctica respectarà els llibres de text reutilitzables de tot l’alumnat: no es subratllarà, ni es pintarà, ni es dibuixarà, ni assenyalarà, ni s’escriurà als llibres reutilitzables.


Informació d’interès

Les famílies adherides al Programa de Reutilització de llibres, abans de la data fixada, hauran de fer efectiu l'ingrés corresponent, depenent del nivell que cursi cada alumne/a.

El curs passat les quotes foren: 35€ per 1r i 2n i 80€ a partir de 3r.

Pel curs 2020/21 la quota serà igual o inferior a les anteriors. Una vegada rebudes les sol·licituds calcularem l'import d'aquests i després d'aprovar-se per consell escolar es donaran a conèixer a les famílies dels infants que hauran presentat les sol·licituds. En cap cas les quotes seran superiors a les del curs passat.

En cas de voler pagar els llibres de manera fraccionada serà necessari l’ingrés d’almenys el 50% abans de la data que s'indicarà quan es comuniqui la quota definitiva a les famílies, i també s'hi indicarà el procediment per poder fer el pagament.

En cas que el pagament de la quota o del 50% d'aquesta no es faci dins del termini establert, l'alumne/a quedarà fora del programa.

El lot de llibres (reutilitzables i no reutilitzables) s'entregarà a cada alumne/a el primer dia de classe, sempre i quan s'hagi fet efectiu l'ingrés de la totalitat de l'import a ingressar.

A l'alumnat que participin del programa de Reutilització del Fons de llibres, se'ls farà entrega (a principi de curs) de l'agenda escolar del centre. Ja no l’haureu d’adquirir a part.

fons de llibres CURS 20/21

PER AQUELLES FAMÍLIES QUE VAREU SOL·LICITAR FORMAR PART DEL PROGRAMA:

  • Les quotes per formalitzar l'adhesió al programa de reutilització de llibres són:

1r i 2n de primària: 20 €

3r de primària: 30 €

4t, 5è i 6è de primària: 60 €

  • L’ingrés s'ha fer a través del caixer automàtic de la caixa o a través de línia oberta. En els dos casos el codi de pagament a indicar és 0633284.
  • PASSES A SEGUIR PER FER L'INGRÉS
  • Indicar el nom i llinatges de l’alumne/a i el curs que farà el curs 2020/21.
  • Es recorda que s'ha de completar el pagament abans de dia 1 de setembre.