ADMISSIÓ D'ALUMNES

Aquí hi trobaràs tots aquells documents i informació necessaris per a la matriculació del teu fill/a.

impresos de matrícula i documentació a aportar

Aquí trobareu tots els impresos necessaris per formalitzar la matrícula dels vostres fills i filles.


  • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (escanejada o en fotografia):

DNI/NIE alumne/a (si en té)

DNI/NIE pare/mare/representant legal

LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE NAIXEMENT PER LA PÀGINA DE L'ALUMNE/A

TARGETA SANITÀRIA DE L'ALUMNE/A

CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, SI ESCAU

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT (EN CAS DE VIURE FORA DE VILAFRANCA)

ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDERI QUE HA DE TENIR EL CENTRE: CERTIFICAT DE DISCAPACITAT DE L'ALUMNE/A , CERTIFICAT FAMÍLIA MONOPARENTAL, CERTIFICAT MALALTIA DE L'ALUMNE/A, CERTIFICAT DE DISCAPACITAT DEL PARE O MARE,...

  • DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR I SIGNAR (escanejada o en fotografia)

FULL DE MATRÍCULA

FULL DE PROTECCIÓ DE DADES

DRET D'IMATGE

AUTORITZACIONS GESTIB

ELECCIÓ DE RELIGIÓ I VALORS

.............................................................................................................................................................

  • CONSERVAU ELS ORIGINALS PER ENTREGAR-LOS UNA VEGADA ES PUGUI ACUDIR ALS CENTRES AMB NORMALITAT.

  • SI ALGUNA FAMÍLIA NECESSITA LA DOCUMENTACIÓ EN PAPER HA DE DEMANAR CITA PRÈVIAMENT AL CORREU DEL CENTRE.