ADMISSIÓ D'ALUMNES

impresos de matrícula i documentació a aportar

Aquí trobareu tots els impresos necessaris per formalitzar la matrícula dels vostres fills i filles.


  • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

DNI/NIE alumne/a (si en té)

DNI/NIE pare/mare/representant legal

LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE NAIXEMENT PER LA PÀGINA DE L'ALUMNE/A

TARGETA SANITÀRIA DE L'ALUMNE/A

CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, SI ESCAU

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT DE L'ALUMNE/A ON HI CONSTI L'ANTIGUITAT (I CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT DE, AL MENYS, UN DELS DOS PROGENITORS ON HI CONSTI EL MATEIX DOMICILI DE L'ALUMNE/A)

ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDERI QUE HA DE TENIR EL CENTRE: CERTIFICAT DE DISCAPACITAT DE L'ALUMNE/A , CERTIFICAT FAMÍLIA MONOPARENTAL, CERTIFICAT MALALTIA DE L'ALUMNE/A, CERTIFICAT DE DISCAPACITAT DEL PARE O MARE,...


  • DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR I SIGNAR

FULL DE MATRÍCULA

FULL DE PROTECCIÓ DE DADES

DRET D'IMATGE

AUTORITZACIONS GESTIB

ELECCIÓ DE RELIGIÓ I VALORS


  • ALTRA DOCUMENTACIÓ

AUTORITZACIÓ CLASSDOJO (alumnat d'infantil i 1r i 2n)

CONSENTIMENT PARENTAL COMPTE G-SUITE (per alumnat a partir de 3r de primària)