MATRICULACIÓ 2020

impresos de matrícula i documentació a aportar

Aquí trobareu tots els impresos necessaris per formalitzar la matrícula dels vostres fills i filles.

El fet d'emplenar la matrícula i aportar la documentació no implica tenir plaça reservada al CEIP Es Cremat. L'alumnat que ha de cursar 4t d'educació infantil i l'alumnat que es matricula per primera vegada al CEIP Es Crema ha de participar del procés d'ADMISSIÓ (de l'1 al 12 de juny) obligatòriament si vol tenir la possibilitat de tenir plaça.

Les llistes definitives d'admesos sortirà dia 13 de juliol.

Les matrícules, oficialment, seran entre dia 14 i 21 de juliol. Des del centre, volem facilitar el procés de matrícula a l'alumnat en aquestes setmanes en que tot és més complicat a causa del confinament. Per aquest motiu vos donam la possibilitat d'avançar l'entrega de documentació que es demana per fer les matrícules.

La podeu fer arribar al centre per correu electrònic (ceipescremat@educaib.eu) un cop emplenada i signada per aquells que tenguin la pàtria potestat, juntament amb la documentació requerida. Demanam un únic enviament amb tota la documentació indicant al tema del correu MATRÍCULA+nom de l'alumne/a.

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb noltros al mateix correu electrònic.

  • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (escanejada o en fotografia):

DNI/NIE alumne/a (si en té)

DNI/NIE pare/mare/representant legal

LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE NAIXEMENT PER LA PÀGINA DE L'ALUMNE/A

TARGETA SANITÀRIA DE L'ALUMNE/A

CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, SI ESCAU

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT (EN CAS DE VIURE FORA DE VILAFRANCA)

ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDERI QUE HA DE TENIR EL CENTRE: CERTIFICAT DE DISCAPACITAT DE L'ALUMNE/A , CERTIFICAT FAMÍLIA MONOPARENTAL, CERTIFICAT MALALTIA DE L'ALUMNE/A, CERTIFICAT DE DISCAPACITAT DEL PARE O MARE,...

  • DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR I SIGNAR (escanejada o en fotografia)

FULL DE MATRÍCULA

FULL DE PROTECCIÓ DE DADES

DRET D'IMATGE

AUTORITZACIONS GESTIB

ELECCIÓ DE RELIGIÓ I VALORS

.............................................................................................................................................................

  • CONSERVAU ELS ORIGINALS PER ENTREGAR-LOS UNA VEGADA ES PUGUI ACUDIR ALS CENTRES AMB NORMALITAT.
  • SI ALGUNA FAMÍLIA NECESSITA LA DOCUMENTACIÓ EN PAPER HA DE DEMANAR CITA PRÈVIAMENT AL CORREU DEL CENTRE.

A causa de la situació actual provocada pel Covid-19, des d'escolarització estam treballant per dur a terme els tràmits d'Adscripció i Admissió per al curs 2020-21 de la manera més normalitzada possible.

Un dels punts que més ens ocupen és trobar la manera d'evitar aglomeracions i cues als centres per tal d'entregar sol·licituds. Per aquesta raó demanam a tota la població que ha de fer algun d'aquests dos tràmits o bé tots dos que tengui donada d'alta l'autenticació CL@AVE o bé estigui donat d'alta al GESTIB.

MÉS INFORMACIÓ

TOTA LA INFORMACIÓ QUE VAGI SORTINT SOBRE EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ L'ANIREM PUBLICANT AQUÍ.